• ENGLISH
  • دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
  • آ + آ -
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
صدور گواهی خروج از کشورخدمات دانشجویانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بازرسی و پاسخگویی به شکایاتخدمات دانشجویانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بودجه تفضیلی و پیگیری نامهخدمات دانشجویانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انتقالی، مهمانی دانشجویان داخلدانشجویان داخلوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
صدور گواهی اشتغال به تحصیلدانشجویان داخلوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخلدانشجویان داخلوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انتقال دانشجویان خارج به داخلدانشجویان داخلوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تایید مدارک دانشجویان داخلدانشجویان داخلوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگرشاهد و ایثارگروزارت علوم، تحقیقات و فناوری
صدور معافیت تحصیلیبورس و امور دانشجویان خارجوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اخذ ارز دانشجوییبورس و امور دانشجویان خارجوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اعتبارسنجی دانشگاههای خارجیامور دانش آموختگانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ارزشیابی مدرک تحصیلی دانش آموختگان خارج کشورامور دانش آموختگانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
جشنواره دانشجوی نمونهجشنواره دانشجوی نمونهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آزمون زبانآزمون زبانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری