نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
صدور معافیت تحصیلیبورس و امور دانشجویان خارجوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اخذ ارز دانشجوییبورس و امور دانشجویان خارجوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اعتبارسنجی دانشگاههای خارجیامور دانش آموختگانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ارزشیابی مدرک تحصیلی دانش آموختگان خارج کشورامور دانش آموختگانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
جشنواره دانشجوی نمونهجشنواره دانشجوی نمونهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آزمون زبانآزمون زبانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
صدور گواهی خروج از کشورصدور گواهی خروج از کشوروزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بودجه تفضیلی و پیگیری نامهبودجه تفضیلی و پیگیری نامهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پورتال مرکز جذب اعضای هیأت علمیخدمات جذب و استخدام اعضای هیات علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی(ویژه متقاضیان)خدمات جذب و استخدام اعضای هیات علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سامانه جامع جذب اعضای هیأت علمی(ویژه دانشگاه ها)خدمات جذب و استخدام اعضای هیات علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مدیریت پروژهخدمات پشتیبانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سامانه مدیریت خدماتخدمات پشتیبانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سفر و گردشگریخدمات پشتیبانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تغذیهخدمات پشتیبانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
خرید و تدارکاتخدمات پشتیبانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سامانه توزیع خودروخدمات پشتیبانیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اتوماسیونمنابع انسانی و پرسنلیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
حضور و غیابمنابع انسانی و پرسنلیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آموزش کارکنانمنابع انسانی و پرسنلیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری