نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
پشتیبانی از دانشجویان غیرایرانیخدمات دانشگاههاوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اعزام و بورس دانشجویانخدمات دانشگاههاوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ارایه مدارک آموزشی و دانش آموختگیخدمات دانشگاههاوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اعزام و انتقال اعضای هیات علمیخدمات اعضای هیات علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تایید اعتبار علمی نشریات دانشگاهی و علمیخدمات اعضای هیات علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه‌هاخدمات اعضای هیات علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
خدمات دانشی مبتنی بر داده و اطلاعات حوزه عتفخدمات اعضای هیات علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رسیدگی به شکایات و تخلفات در حوزه عتفخدمات اعضای هیات علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
صدور مجوز تاسیس رشته و دانشگاهخدمات اعضای هیات علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعتخدمات اعضای هیات علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پشتیبانی و حمایت از فعالیت های فرهنگی دانشجویان و اعضای هیات علمیخدمات اعضای هیات علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سامانه آموزش عالیخدمات دانشگاههاوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بازرسی و پاسخگویی به شکایاتخدمات دانشجویانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بودجه تفضیلی و پیگیری نامهخدمات دانشجویانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انتقالی، مهمانی دانشجویان داخلدانشجویان داخلوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
صدور گواهی اشتغال به تحصیلدانشجویان داخلوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخلدانشجویان داخلوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انتقال دانشجویان خارج به داخلدانشجویان داخلوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تایید مدارک دانشجویان داخلدانشجویان داخلوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگرشاهد و ایثارگروزارت علوم، تحقیقات و فناوری