نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
عنواندسته بندیار‌ائه دهنده
آزمون زبانآزمون زبانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آموزش کارکنانمنابع انسانی و پرسنلیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اتوماسیونمنابع انسانی و پرسنلیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اخذ ارز دانشجوییبورس و امور دانشجویان خارجوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ارایه مدارک آموزشی و دانش آموختگیخدمات دانشگاههاوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ارزشیابی پارک هاارزیابی و جشنوارهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ارزشیابی مدرک تحصیلی دانش آموختگان خارج کشورامور دانش آموختگانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ارزشیابی مراکزارزیابی و جشنوارهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اعتبارسنجی دانشگاههای خارجیامور دانش آموختگانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اعزام و انتقال اعضای هیات علمیخدمات اعضای هیات علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اعزام و بورس دانشجویانخدمات دانشگاههاوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انتخاب پژوهشگر برترارزیابی و جشنوارهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انتخاب فناور برترارزیابی و جشنوارهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انتقال دانشجویان خارج به داخلدانشجویان داخلوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
انتقالی، مهمانی دانشجویان داخلدانشجویان داخلوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بازرسی و پاسخگویی به شکایاتخدمات دانشجویانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بودجه تفضیلی و پیگیری نامهبودجه تفضیلی و پیگیری نامهوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بودجه تفضیلی و پیگیری نامهخدمات دانشجویانوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پذیرش پروژه های بند الف (پژوهشهای تقاضا محور)دبیرخانه بند الفوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پشتیبانی از دانشجویان غیرایرانیخدمات دانشگاههاوزارت علوم، تحقیقات و فناوری